Page Heading

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ที่ www.fxpopup.com และหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย FX Creations International Ltd. บริษัทโฮลดิ้งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทในเครือใดๆ การอ้างอิงใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถึงเว็บไซต์นี้, www.fxpopup.com, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” และ “ของเรา” จะรวมถึงการอ้างอิงถึง FX Creations บริษัทโฮลดิ้งของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในเครือ, บริษัทในเครือ, ตัวแทนและพนักงานของบริษัท ขอแนะนำให้อ่านคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เว็บไซต์ของเราด้วย

คุณยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเราที่ www.fxpopup.com ได้ทุกเมื่อในฐานะร้านค้าออนไลน์และแหล่งซื้อสินค้าครบวงจรของคุณในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การใช้ข้อมูลและวัสดุ

เว็บไซต์ของเราอาจใช้เป็นศูนย์ข้อมูลการช้อปปิ้งหรือเพื่อดำเนินการค้นหาและการสื่อสารออนไลน์เท่านั้น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ของเราที่สามารถถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ขายหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ในประเทศใดๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่อาจเป็นการผิดกฎหมายในการทำข้อเสนอ, คำเชิญหรือการชักชวนดังกล่าวในประเทศนั้นๆ

คุณไม่ควรแจกจ่าย, แสดง, จัดแสดง, ผลิตหรือใช้เว็บไซต์ของเราในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่าจะโดยการถ่ายทอดซ้ำ, การเผยแพร่, การขาย, การกระจาย, การเผยแพร่อีกครั้ง, การทำซ้ำ, การแก้ไขหรือการเปลี่ยนเส้นทางโดยใช้ “กรอบ”, “การเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์” หรือเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันอื่นๆ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

FX Creations บริษัทโฮลดิ้งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเครือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า, โลโก้และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราซึ่งไม่สามารถใช้, คัดลอกหรือใช้ประโยชน์อื่นใดได้ ยกเว้นด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายการค้า, โลโก้, เครื่องหมายบริการ, ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

วัสดุบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบหน้าเว็บ, ฟังก์ชัน, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้, ไอคอนปุ่ม, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, คลิปภาพยนตร์เสียงและวิดีโอ และวัสดุอื่นๆ และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้มีการแก้ไข, ทำซ้ำ, เก็บในระบบเรียกค้น, ส่ง, คัดลอก, แจกจ่ายหรือใช้งานในทางอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า, ไม่ใช่การค้า หรือสาธารณะอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา